Monday, April 19, 2010

fog

walking on a white dream.

gianni berengo gardin 1965